Граждански диалог и Кръгли маси

Във връзка с изпълнението на проекта IMPEU са се провели събитията Граждански диалог и Кръгли маси в държавите: Белгия, Испания, Гърция, Италия и България между  февруари, март и април 2019 година, събиращи общо 89 участници. Мобилните граждани на ЕС споделят техния опит от живота си в друга държава-членка на ЕС, както и информация, свързана с пречките, които те срещат, докато упражняват правото си на свободно движение или политически права. По време на кръглите маси, държавните служители и отговорни институции говориха за основни предизвикателства, които са срещали при среща с мобилни граждани на ЕС, включително езикови бариери и комуникационни проблеми. Те също така дадоха становище относно причините за ниската политическа ангажираност на мобилните граждани на ЕС и обясниха какви дейности са предприели техните общини, за да подобрят положението. Въз основа на резултатите от дискусиите и ценна обратна връзка, получена от мобилни граждани на ЕС, държавни служители и местни лица, вземащи решения, бяха предложени следните препоръки от партньорите на IMPEU:

Комуникация и информация

Местните и националните власти трябва да провеждат редовни комуникационни и информационни дейности, насочени към мобилните граждани на ЕС. Те трябва да използват различни форми на информация, включително традиционни медии (телевизия, радио, преса) и социални медии.

Дипломатическите служби на държавите-членки следва да информират по-активно собствените си граждани, живеещи в чужбина, за правата на глас и всички предстоящи избори.

За да се улеснят задачите, инвестициите и разпределението на тежестта, комуникационните дейности следва да се извършват от публичните органи в сътрудничество с организации на гражданското общество.

Политическите партии трябва да бъдат по-внимателни към нуждите на мобилните граждани на ЕС и да провеждат кампании на различни езици.

Официалните уебсайтове на националните избирателни комисии и националните и местните власти трябва да предоставят информация относно избираемостта и процедурите за гласуване на много езици.

Познаване на гражданството на ЕС и правата на ЕС

Местните, националните и регионалните власти трябва да предоставят повече възможности за обучение на служителите си, така че държавните служители да могат да предоставят надеждна и точна информация относно правата на глас на мобилните граждани на ЕС.

Гражданското образование и образованието за функционирането на ЕС и правата на гражданите на ЕС трябва да бъдат задължителни на всяко ниво на училищното образование.

Институциите на ЕС следва да провеждат редовни информационни кампании за правата на гражданите на ЕС

Процедури за регистрация

Регистрацията за местни избори трябва да стане автоматична или квазиавтоматична

Сроковете за регистрация трябва да се приближат до изборите, за да се даде достатъчно време на мобилните граждани на ЕС да се регистрират.

Местните / регионалните / националните власти трябва да въведат онлайн и имейл регистрация, за да улеснят и ускорят процеса

Политическа среда

Местните власти трябва да насърчават участието на гражданите в политически и неполитически дейности между изборите.

Местните власти трябва да насърчават мобилните граждани на ЕС да участват в процеса на вземане на решения на местно равнище, което пряко се отразява на техния живот, като например бюджетиране с участието или граждански съвети.

 

За допълнителна информация, моля, прочетете доклада за препоръките относно политиките за политическо включване на мобилните граждани на ЕС, който е достъпен на:

https://www.impeu-project.eu/wp-content/uploads/2019/07/Policy-recommendations-report-on-political-inclusion-policies-for-EU-mobile-citizens.pdf .