Контекст и основна цел

Контекст

Европейците са запознати повече от всякога със статута си на граждани на Европейския Съюз и делът на европейците, които искат да узнаят повече за правата си, продължава да нараства. Четири от всеки пет европейци ценят по-специално правото на свободно движение, което им позволява да живеят, работят, учат и да имат бизнес навсякъде в ЕС (Декември 2016, Евробарометър).

По-голямата част от европейските граждани се чувстват добре информирани относно тези права, макар и не всичките. Гражданите трябва да са запознати с правата си, за да се възползват от тях. Въпреки че някои права са добре познати и се прилагат ефективно, съществуват и такива права, които не са им познати. По този начин допълнителното подобряване на разбирането на правата на ЕС, включително правото на свободно движение и условията, свързани с него, е важно за тяхното ежедневие.

Да бъдеш европейски гражданин също означава да се наслаждаваш на политическите си права. Всеки възрастен гражданин на ЕС има право да гласува на изборите за Европейски парламент. Мобилните граждани на ЕС имат право да гласуват в страната си на пребиваване или в родната си страна. Това право не се упражнява достатъчно пълноценно. Липсата на информираност означава, че гражданите на ЕС не упражняват напълно правото си да гласуват на европейски и местни избори и мнозина не са запознати с правото си на консулски закрила от посолствата на други държави членки.

Основната цел на проекта IMPEU

Целта на проекта е да се подобри включването на мобилните граждани и да засили политическото им участие, както и капацитета и познания на държавните служители, национални, регионални и местни експерти по-конкретно в  тази област, както и на съответните политически права. През първата фаза на проекта ще се фокусира върху проучването, най-добрите практики и политическото включване в Европейския Съюз. Партньорите по проекта ще идентифицират пречките, пред които са изправени мобилните граждани, когато претендират за своите граждански права на ЕС. Накрая те също така ще анализират нуждата от обучение на държавите служители. Това ще бъде постигнато чрез проучване, онлайн запитване, граждански диалог и кръгли маси с участието на представители, които определят политиките.  Въз основа на това ще бъде разработен обучителен курс за нуждите на държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти във втората фаза. Курсът ще бъде достъпен на онлайн платформа за обучение и ще бъде разработен допълнителен материал за обучителите за администриране и улесняване на изпълнението на програмата. Релевантна и адаптирана информация за гражданството на ЕС ще бъде достъпна и за гражданите, държавните служители, държавните служители и експерти чрез предоставяне на онлайн информационни инструменти и създаване на информационни киоски.