Цели

– Идентифициране на съществуващите най-добри практики / политики за политическо включване в ЕС 28 държави-членки за улесняване на достъпа до правата на гражданите на ЕС и оценка на тяхната преносимост

– Идентифициране на пречките, пред които са изправени мобилните граждани на ЕС, когато претендират за своите права на гражданство на ЕС и потребностите от обучение на държавните служители, за да се даде възможност и улесни социалното и политическо участие на мобилните граждани на ЕС

– Повишаване на капацитета на държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти, за да се даде възможност и да се улесни участието на мобилните граждани на ЕС в участващите страни чрез обучение, съобразено с нуждите

– Засилване на социалното и политическото участие на мобилните граждани на ЕС в участващите страни с предоставяне на информация чрез развитие на физически и електронни механизми и повишаване на информираността

–  Да предоставят на представитлите, които определят плитиките на местно, регионално, национално и европейско равнище препоръки, основани на факти, с цел насърчаване на приобщаването на мобилните граждани на ЕС, активното гражданство и демократичното участие.