Онлайн информационни киоски

Уеб-базирана информационна система за обединяване на съответните заинтересовани страни и специалисти, работещи с мобилни граждани на ЕС (напр. Политици, публични органи, държавни служители и експерти на местно, регионално, национално и европейско равнище), и да предоставят на разположение процеси за покриване на обхват на многоизмерни услуги за подкрепа, за да насърчи успешното включване и участие на мобилните граждани на ЕС и членовете на техните семейства в гражданския и политическия живот на приемащата държава.

Системата ще се използва първоначално от публичните органи на партньорството като основа за предоставянето на множество услуги за мобилните граждани на ЕС.

Чрез системата професионалистите от множество дисциплини ще могат да образуват виртуални екипи, които да се справят съвместно с конкретните казуси на мобилните граждани на ЕС, а те от своя страна ще могат да поискат допълнителна подкрепа въз основа на техните нужди, например участие в общностни процеси за вземане на решения,  доброволческа дейност и т. н.

Онлайн информационен киоск