Онлайн обучение

Онлайн обучителната програма на IMPEU, насочена към държавните служители и национални, регионални и местни експерти, държавни органи и отговорни за създаването на политики лица ще увеличи знанията, уменията и компетенциите, което е необходимо за успешното включване и участие на мобилните граждани  и членовете на техните семейства в гражданския и политическия живот на приемащата Европейска страна, както и тяхното участие в демократичния живот, особено от гледна точка на Европейските избори през 2019 г.

Учебните раздели ще са следните:

  • Раздел 1: Този раздел е насочен към основните проблеми, пред които са изправени мобилните граждани на ЕС, когато претендират за своите права на гражданство в ЕС (процедури за влизане, визи, документи за самоличност, регистрация, достъп до социална сигурност, здравеопазване и т. н.) . В обучението ще бъдат включени и примерни казуси.
  • Раздел 2: Този раздел ще очертае най-добрите практики в 28те държави членки на ЕС за улесняване на достъпа до правата на гражданите на ЕС. Ще бъдат включени някои услуги на  ЕК, касаещи правата на мобилните граждани, като YEA, SOLVIT и др.
  • Раздел  3: Ще бъде представено резюмето от 50-те въпроси и отговори на тема “Научете повече за правата си като европейски гражданин” за правата на европейските граждани, адаптирани за държавните служители.
  • Раздел 4: Този раздел ще се съсредоточи върху гражданските и политическите права на гражданите на ЕС и ще осигури най-добри практики и техники за насърчаване на тяхното включване в приемащите държави (срещи в кметства, с цел разясняване на учасието им, използване на ИКТ за подобряване на приобщаването на мобилните граждани на ЕС в политическите и гражданските процеси).

Онлайн обучителната програма на IMPEU

Ръководство за обучители