Транснационален характер – европейска добавена стойност

Договорът от Лисабон и Хартата на основните права на ЕС консолидират правата, възможностите и гаранциите за гражданството на ЕС. Те включват свободата на пътуване, работа и обучение в други страни от ЕС, да участват в Европейския политически живот и да бъдат защитени от дискриминация въз основа на националност. Тъй като гражданството на ЕС беше залегнало за първи път в Договора от Маастрихт преди двадесет и пет години, беше постигнат значителен напредък, за да се гарантира ефективността на правата на гражданите на ЕС на практика. Днес две трети от европейците смятат, че са граждани на ЕС, особно сред по-младото поколение. Въпреки това, в изявленията и инициативите на Европейската комисия беше подчертано, че са необходими непрекъснати усилия, за да се гарантира, че всички граждани на ЕС познават правата си и могат да участват пълноценно в Европейския демократичен процес. Това е политически приоритет за Комисията, която призова за съюз на демократични промени.

Насърчаването на осведомеността относно гражданството на ЕС и ценностите, свързани с него сред европейците и тези, които придобиват гражданството на държава членка, и в обществото като цяло, изисква съвместни усилия на всички засегнати участници на всички равнища — държавите членки, включително техните местни регионалните органи, институциите на ЕС и гражданското общество.

За тази цел, проектът IMPEU  създава многостранна партньорска рамка, която насърчава трансграничното сътрудничество, което създава транснационално въздействие, и доразвива най-добрите практики, които са в състояние да създадат минимални стандарти по отношение на включването на мобилните граждани на ЕС, предоставяне на практически инструменти под формата на подобряване на изграждането на капацитет и повишаване на знанията, адресирани до държавните служители и съответните експерти, както и физически и онлайн механизми за информация/услуги, адресирани до гражданите, като същевременно се прилагат широки действия за повишаване на осведомеността относно правата и отговорностите, произтичащи от гражданството на ЕС, и като се предоставят на лицата, вземащи политики, основани на факти и знания. Ето защо проектът IMPEU, който се основава на  докладa от 2017 за гражданството на ЕС, напълно спазва и допринася за Договора от Лисабон и Хартата на основните права на ЕС,  както и Парижката декларация за насърчаване на гражданството и общите ценности на свобода, толерантност и недискриминация чрез образование“ от 2015 като същевременно хоризонтално пресичат други политики на ЕС, като например Образование и обучение 2020, новата програма за умения и коалицията за цифрови умения и работни места, насърчавайки по-доброто регулиране и прозрачността.