Διάλογοι πολιτών και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης του IMPEU

Οι Διάλογοι με τους πολίτες και οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης του IMPEU πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βουλγαρία μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2019, συγκεντρώνοντας συνολικά 89 συμμετέχοντες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που παρευρέθηκαν στους διαλόγους μοιράστηκαν την εμπειρία της διαβίωσης σε άλλο κράτος- μέλος της Ε.Ε και παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όταν ασκούν την ελεύθερη κυκλοφορία ή τα πολιτικά τους δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι τοπικοί φορείς λήψης αποφάσεων μίλησαν για τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όταν εργάζονται με τους Ευρωπαίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών εμποδίων και των προβλημάτων επικοινωνίας. Επίσης, συζήτησαν για τους λόγους που οδήγησαν στη χαμηλή πολιτική συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και εξήγησαν τις δραστηριότητες που ανέλαβαν οι δήμοι τους προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση. Με βάση τα αποτελέσματα των συζητήσεων και μια πολύτιμη ανατροφοδότηση από τους Ευρωπαίους πολίτες, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων, οι ακόλουθες συστάσεις προτάθηκαν από τους εταίρους του IMPEU:

Επικοινωνία και προβολή/επιρροή

Οι τοπικές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διεξάγουν τακτικές δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής με στόχο τους Ευρωπαίους πολίτες.

Πρέπει να χρησιμοποιούν διάφορες μορφές προβολής, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος) και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

Οι διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών πρέπει να ενημερώνουν πιο ενεργά τους πολίτες τους που διαμένουν στο εξωτερικό σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου και τις προσεχείς εκλογές.

Προκειμένου να διευκολυνθούν τα καθήκοντα, η επένδυση και η κατανομή των βαρών, οι δραστηριότητες επικοινωνίας πρέπει να διεξάγονται από τις δημόσιες αρχές σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και να εκτελούν εκστρατείες σε πολλές γλώσσες.

Οι επίσημοι δικτυακοί τόποι των εθνικών εκλογικών επιτροπών και των εθνικών και τοπικών αρχών πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα και τις διαδικασίες ψηφοφορίας σε πολλές γλώσσες.

Γνώση της ιθαγένειας της Ε.Ε και των δικαιωμάτων της Ε.Ε

Οι τοπικές, εθνικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης στους υπαλλήλους τους, έτσι ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου στους Ευρωπαίους πολίτες.

Η εκπαίδευση του πολίτη και η εκπαίδευση σχετικά με τη λειτουργία της Ε.Ε και των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικές σε κάθε επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης.

Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε πρέπει να διεξάγουν τακτικές ενημερωτικές εκστρατείες για τα δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε.

Διαδικασίες εγγραφής

Η εγγραφή στις τοπικές εκλογές πρέπει να γίνει αυτόματη ή σχεδόν αυτόματη.

Οι προθεσμίες για τις εγγραφές θα πρέπει να είναι πιο κοντά στις εκλογές, ώστε οι πολίτες της Ε.Ε να έχουν αρκετό διάστημα ώστε να εγγραφούν.

Οι τοπικές / περιφερειακές / εθνικές αρχές πρέπει να εισαγάγουν διαδικτυακή εγγραφή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία.

Πολιτικό περιβάλλον

Οι τοπικές αρχές πρέπει να προωθήσουν τη συμμετοχή των πολιτών σε πολιτικές και μη πολιτικές δραστηριότητες μεταξύ των εκλογών.

Οι τοπικές αρχές πρέπει να ενθαρρύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν στην τοπική διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία επηρεάζει άμεσα τη ζωή τους, όπως η συμμετοχική κατάρτιση προϋπολογισμού ή τα συμβούλια πολιτών.

◊ Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την έκθεση σχετικά με τις συστάσεις πολιτικής σχετικά με τις πολιτικές πολιτικής ένταξης για τους πολίτες της ΕΕ που διακινούνται μέσω κινητής τηλεφωνίας, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.impeu-project.eu/wp-content/uploads/2019/07/Policy-recommendations-report-on-political-inclusion-policies-for-EU-mobile-citizens.pdf.