​50 Ερωτήσεις & Aπαντήσεις “Γνώρισε τα δικαιώματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης” για τους δημόσιους υπαλλήλους

Οι 50 Ε & A “Γνώρισε τα δικαιώματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης” για τους δημόσιους αξιωματούχους θα απευθυνθεί στους δημοσίους υπαλλήλους και τους σχετικούς εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς εμπειρογνώμονες που προσφέρουν υπηρεσίες σε Ευρωπαίους πολίτες στις χώρες των εταίρων. Θα συμβάλουν στον καθορισμό των αναγκών κατάρτισής τους, με σκοπό την ανάπτυξη ενός κατάλληλου προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στα κράτη μέλη υποδοχής τους. Οι 50 Ε & A “Γνώρισε τα δικαιώματά σου ως Ευρωπαίος πολίτης” για τους δημόσιους αξιωματούχους θα βελτιώσει την ικανότητά τους και τις γνώσεις τους σχετικά με τη νομοθεσία και τις διοικητικές πρακτικές που σχετίζονται με τη δυνατότητα της δημοκρατικής συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στα κράτη μέλη υποδοχής.

50 Ε&Α Ελληνικά