Περιεχόμενο και Κύριος Σκοπός

Περιεχόμενο

Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι περισσότερο από ποτέ ενήμεροι για  την ιδιότητα τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ποσοστό των Ευρωπαίων που επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους συνεχίζει να αυξάνεται. Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους πολίτες σέβονται ιδιαίτερα, το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία που τους επιτρέπει να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ασκούν τις δραστηριότητές τους οπουδήποτε στην Ε.Ε (Δεκέμβριος 2016 Ευρωβαρόμετρο).

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων αισθάνονται καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, ωστόσο όχι απαραίτητα για όλα. Οι πολίτες  χρειάζεται να  γνωρίζουν τα δικαιώματα τους, ώστε να επωφελούνται από αυτά. Μολονότι κάποια δικαιώματα είναι γνωστά και εφαρμόζονται αποτελεσματικά, επικρατούν ακόμη ορισμένα κενά και κάποιες παρανοήσεις. Επομένως, η περαιτέρω βελτίωση της κατανόησης των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία και των όρων που συνδέονται με αυτή, είναι σημαντική για  την αποτελεσματική καθημερινή εφαρμογή τους.

Το να είσαι Ευρωπαίος πολίτης σημαίνει επίσης να απολαμβάνεις πολιτικά διακαιώματα. Κάθε ενήλικας πολίτης  έχει το δικαίωμα να ψηφίζει στις Ευρωπαϊκές εκλογές. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στην χώρα κατοικίας τους, είτε στην χώρα καταγωγής τους. Αυτό το δικαίωμα δεν εξασκείται πλήρως, όπως θα μπορούσε να συμβεί. Η έλλειψη ενημέρωσης σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν εξασκούν πλήρως το δικαίωμα να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές και αρκετοί έχουν άγνοια του δικαιώματός τους σχετικά με την προξενική προστασία από τις πρεσβείες των άλλων κρατών-μελών.

Ο κύριος σκοπός του Έργου IMPEU

Ο σκοπός του Έργου: Βελτιώνοντας την Ένταξη των Ευρωπαίων πολιτών /Improving Inclusion of EU Mobile Citizens (IMPEU) είναι να ενδυναμώσει την πολιτική συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και να ενθαρρύνει τη δυνατότητα και τη γνώση των δημόσιων υπαλλήλων και των σχετικών εθνικών, περιφερειακών και τοπικών εμπειρογνωμόνων για την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα σχετικά πολιτικά δικαιώματα.

To πρώτo στάδιο του έργου θα εστιάσει στην έρευνα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές των πολιτικών που υφίστανται για την ένταξη των πολιτών, κατά μήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταίροι του έργου θα αναγνωρίσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους για την ιθαγένεια της Ε.Ε.  Τέλος, θα αναλύσουν επίσης τις ανάγκες εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων, που σχετίζονται με την πολιτική συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω έρευνας τεκμηρίωσης, διαδικτυακών ερευνών, διαλόγων των πολιτών και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με τους αντιπροσώπους των  φορέων που χαράσσουν πολιτική.

Βασισμένοι σε αυτά, στο δεύτερο στάδιο, θα δημιουργηθεί ένα μάθημα κατάρτισης βασισμένο στις ανάγκες για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους σχετικούς εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς εμπειρογνώμονες. Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο σε μια  διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, ενώ το επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό  θα δημιουργηθεί επίσης για τους εκπαιδευτές ώστε να  διαχειρίζονται και να διευκολύνουν τη παράδοση του προγράμματος. Σχετικές και  εξατομικευμένες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια θα είναι επίσης διαθέσιμες για τους πολίτες, τους κρατικούς λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους εμπειρογνώμονες μέσω της  παροχής διαδικτυακών εργαλειοθηκών πληροφοριών και της σύστασης ενημερωτικών περιπτέρων.