Στόχοι

– Να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές/ πολιτικές ένταξης των πολιτών, στα πλαίσια της Ε.Ε των 28 κρατών – μελών στην διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε και να εκτιμηθεί η δυνατότητα μεταφοράς τους

– Να προσδιοριστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν διεκδικούν τα δικαιώματα τους για την ιθαγένεια της Ε.Ε και οι ανάγκες κατάρτισης των δημόσιων υπαλλήλων, ώστε να επιτραπεί και να διευκολυνθεί η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των Ευρωπαίων  πολιτών

– Να ενισχυθούν οι δυνατότητες των δημόσιων υπαλλήλων και των σχετικών εθνικών, περιφερειακών και τοπικών εμπειρογνωμόνων ώστε να επιτραπεί και να διευκολυνθεί η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις συμμετέχουσες χώρες, μέσω κατάρτισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες.

– Να ενισχυθεί η  κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των των Ευρωπαίων πολιτών στις συμμετέχουσες χώρες, με την παροχή πληροφόρησης, μέσω της δημιουργίας φυσικών και ηλεκτρονικών μηχανισμών και  δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και συμμετοχής.

– Να δοθούν συστάσεις πολιτικής που βασίζονται σε τεκμήρια στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την προώθηση της ένταξης των Ευρωπαίων πολιτών, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την δημοκρατική συμμετοχή.