Διαδικτυακά Κιόσκια Ενημέρωσης

Ένα σύστημα πληροφόρησης μέσω διαδικτύου για τη συγκέντρωση συναφών ενδιαφερομένων και επαγγελματιών που εργάζονται με Ευρωπαίους πολίτες (π.χ. υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, δημόσιες αρχές, δημόσιοι υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο), και να καταστούν διαθέσιμες διαδικασίες για την κάλυψη ενός εύρους πολυδιάστατων υπηρεσιών υποστήριξης για να ενδυναμωθεί η επιτυχής ένταξη και συμμετοχή Ευρωπαίων πολιτών και των μελών των οικογενειών τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας υποδοχής της Ε.Ε. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί αρχικά από τις δημόσιες αρχές της εταιρικής σχέσης ως βάση για την παροχή υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης στους Ευρωπαίους πολίτες. Μέσω του συστήματος, οι επαγγελματίες πολλαπλών κλάδων θα μπορούν να δημιουργήσουν εικονικές ομάδες για να χειρίζονται τις υποθέσεις Ευρωπαίων πολιτών συντονιστικά και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να ζητούν περαιτέρω υποστήριξη βάσει των αναγκών τους, π.χ. συμμετοχή στην κοινοτική λήψη αποφάσεων και τον εθελοντισμό, κλπ.

Διαδικτυακό Κιόσκι Ενημέρωσης