Διαδικτυακή Κατάρτιση

Το Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης του IMPEU απευθυνόμενο στους δημόσιους υπαλλήλους και τους σχετικούς εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς εμπειρογνώμονες, τις δημόσιες αρχές και τους φορείς χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για να προωθηθεί η επιτυχής ένταξη και συμμετοχή των  Ευρωπαίων πολιτών και των μελών της οικογενείας τους στην κοινωνία των πολιτών και την πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής χώρας που τους φιλοξενεί και στην δημοκρατική ζωή της Ε.Ε, ειδικότερα όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 .

Οι μονάδες κατάρτισης θα είναι οι εξής:

  • Μονάδα 1:Θα επικεντρωθεί στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ (διαδικασίες εισόδου, θεωρήσεις, αριθμός ταυτότητας, εγγραφή, πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη κ.λπ.) – επεξηγηματικές περιπτωσιολογικές μελέτες θα ενσωματωθούν επίσης στην κατάρτιση.
  • Μονάδα 2:Θα περιγράψει τις βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την Ε.Ε 28 για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. Θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες της Ευρ. Επιτροπής που είναι διαθέσιμες στους πολίτες της ΕΕ για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους όπως η YEA, το SOLVIT κ.λπ.
  • Μονάδα 3:Θα παρέχει μια περίληψη των 50 Ε & A «Γνώρισε τα δικαιώματα σου ως Ευρωπαίος πολίτης» σχετικά με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, προσαρμοσμένη για τους δημοσίους υπαλλήλους.
  • Μονάδα 4:Θα εστιάσει στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε και θα παράσχει βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές για την ενδυνάμωση της ένταξής τους στις χώρες υποδοχής (συσκέψεις σε δημαρχεία, συμμετοχή σε διαβουλεύσεις, χρήση ΤΠΕ για την ενίσχυση της ένταξης των Ευρωπαίων πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες και διαδικασίες που αφορούν το δημόσιο βίο).

Tο Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης IMPEU θα είναι ευρέως διαθέσιμο και προσβάσιμο, ως ένα Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC), μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Κατάρτισης του IMPEU
Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης IMPEU

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή