Διακρατικός χαρακτήρας – Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

Η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, παγιώνουν τα δικαιώματα, τις ευκαιρίες και διαφυλάττουν την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Αυτά περιλαμβάνουν την ελευθερία να ταξιδεύεις, να εργάζεσαι και να σπουδάζεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, να συμμετέχεις στην Ευρωπαϊκή πολιτική ζωή και να προστατεύεσαι από τις διακρίσεις που στηρίζονται στην ιθαγένεια. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια κατοχυρώθηκε πρώτη φορά στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, πριν από είκοσι πέντε χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στην πράξη. Στις μέρες μας, τα δυο τρίτα των Ευρωπαίων αισθάνονται ότι είναι πολίτες της Ε.Ε, και ακόμη περισσότερο οι νεότερες γενιές. Ωστόσο, επισημάνθηκαν  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώσεις και πρωτοβουλίες ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για να εξασφαλισθεί ότι  όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες γνωρίζουν τα δικαιωματά τους και μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στη δημοκρατική διαδικασία. Αυτή είναι μια πολιτική προτεραιότητα για την Επιτροπή, η οποία έχει ζητήσει μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής.

Η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και τις αξίες που συνδέονται με αυτή, μεταξύ των Ευρωπαίων και αυτών που αποκτούν την ιθαγένεια ενός κράτους – μέλους, και της κοινωνίας ως σύνολο, απαιτεί μία κοινή προσπάθεια από  όλους τους ενδιαφερόμενους παίκτες σε όλα τα επίπεδα -τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των Ευρωπαϊκών θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών.

Ως απάντηση στην προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή πρόκληση προώθησης της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και αξιών, το έργο  IMPEU θα καθιερώσει μια πολυμερή  εταιρική σχέση που προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία, παράγοντας ένα διεθνικό αντίκτυπο και θα αναπτύξει τις βέλτιστες πρακτικές που θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν τα ελάχιστα πρότυπα αναφορικά με την ένταξη των Ευρωπαίων πολιτών, παρέχοντας τα πρακτικά εργαλεία στη μορφή ενίσχυσης των ικανοτήτων και την επαυξημένη γνώση που απευθύνεται στους δημόσιους υπαλλήλους και τους σχετικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και τη φυσική και διαδικτυακή πληροφόρηση/ μηχανισμούς υπηρεσιών που απευθύνονται στους πολίτες, εφαρμόζοντας  παράλληλα ευρείες δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, και παρέχοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ενημέρωση βασισμένη σε τεκμήρια.

Επομένως, το έργο IMPEU βασισμένο στην Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια του 2017, ανταποκρίνεται πλήρως και συνεισφέρει στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, την ‘’Διακήρυξη των Παρισίων του 2015 για την προώθηση της Ιθαγένειας και των κοινών αξιών της ελευθερίας, ανοχής και μη διάκρισης μέσω της εκπαίδευσης’’, ενώ τέμνει οριζόντια άλλες Ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως την Ευρώπη 2020, τη Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων και τις Ψηφιακές Δεξιότητες και θέσεις εργασίας, προωθώντας τη βελτίωση της νομοθεσίας και τη διαφάνεια.